Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

TÁJÉKOZTATÓ

a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

 

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának és Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tevékenységével kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kezelt közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki benyújthatja. A közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtására szóban és írásban (személyes benyújtással, postai vagy elektronikus úton, faxon) kerülhet sor.

 

2. Illetékes szervezeti egység

    Önkormányzati és Titkársági Csoport, melynek vezetője a jegyző.

 

3. Szóbeli igények benyújtásának helye és módja

3.1. Személyesen: a Hivatal székhelyén (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.),

                              ügyfélfogadási időben.

   Ügyfélfogadási idő: 

   hétfőn      9.30 - 11.30-óráig és 12.30 - 16.15 óráig
   szerdán    8.00 - 11.30-óráig és 12.30 - 16.15 óráig
   pénteken  8.00 - 12.00 óráig

 

3.2. Telefonon: 06 88 787-919 (titkársági telefonszám) vagy

                          06 88 588-910

 

4. A szóbeli igények teljesítésének rendje

4.1. A szóban előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igénylő szóban kéri a választ, a válasz számára kielégítő és

– az igényelt adat az önkormányzat hivatalos honlapján (www.petfurdo.hu) vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került,

– az igény a Hivatal eljárására, az alkalmazott jogszabályokra vonatkozó általános    tájékoztatással teljesíthető.

4.2. A szóbeli igény teljesítésére a Hivatal bármely köztisztviselője jogosult. A szóban megválaszolt igényekről feljegyzést kell készíteni. Abban az esetben, ha a szóban előterjesztett igény azonnal nem válaszolható meg, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy igényének teljesítésére írásban kerül sor.

4.3. A Hivatal titkársági telefonszámára érkező, közérdekű adat közlésére irányuló igényekkel kapcsolatos hívásokat a feladatkör szerint illetékes belső szervezeti egység vezetőjéhez vagy a jegyzőhöz kell kapcsolni.

 

5. Írásbeli igények benyújtásának helye és módja

5.1. Személyesen,

       a Hivatal székhelyén (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) benyújtva;

5.2. Postai úton,

       a Hivatalnak vagy a jegyzőnek (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.)  címzett

       levélben.

5.3. Elektronikus úton,

      az onkormanyzat@petfurdo.hu címre küldött e-mailben.

 

6. Az írásbeli igények teljesítésének rendje

6.1. Az igénylő kérelmét írásban, az általa szabadon írt igénylés formájában, vagy a Hivatal által e célra rendszeresített - az önkormányzat hivatalos honlapjáról (www.petfurdo.hu) letölthető - nyomtatványon nyújthatja be. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően a kérelem teljesítéséhez szükséges adatokat a benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell.

6.2. A közérdekű adat igénylésekor meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amely alapján az igényelni kívánt adat beazonosítható, valamint megállapítható, hogy az az Info tv. rendelkezései szerint közérdekű adatnak minősül-e.

6.3. A Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival együtt, az érkezését követő 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíti az igénylőt.

6.4. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert nem magyar anyanyelvű igénylő anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

6.5. Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényt a Hivatal nem teljesíti, az igénylő a bírósághoz fordulhat. A pert a megtagadás közlésétől, illetve ha a megkeresésre válasz nem érkezett, a közérdekű adat közlésének teljesítésére nyitva álló határidő (az igénylés beérkezésétől számított 15 nap) eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül lehet megindítani a Veszprém Városi Bíróságnál.

 

7. Közös szabályok

7.1. Az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről kér-e másolatot, valamint, hogy a Polgármesteri Hivatal az adatigénylésnek milyen technikai eszközzel, illetve módon tegyen eleget.

7.2. A másolat készítéséért, legfeljebb az azzal felmerülő költség mértékéig terjedően – a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékérő1 szó1ó 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint – a Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegét az adatszolgáltatás teljesítését megelözöen igénylővel közli.

7.3. A Hivatal az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon tesz eleget.

7.4 Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolatokon a meg nem ismerhető adatot a Hivatal felismerhetetlenné teszi.