Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a helyi iparűzési adókönnyítésekről

Tájékoztató a helyi iparűzési adókönnyítések 2022. évi fennmaradásáról

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosítása értelmében 2022. évben is érvényben marad a helyi iparűzési adó mértékének 1 százalékban történő maximalizálása.

 

A 2021. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalékra csökken azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro- kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint. 

 

Ezen rendelkezés a 2022. évben végződő adóévben is alkalmazható, amennyiben a meghatározott feltételek fennállnak.

 

A rendelkezésben meghatározottak alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 2022. évben az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni akkor, ha

 

  • a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre, vagy

 

  • 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül.

 

A nyilatkozat kizárólag az állami adó-és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a beérkezett nyilatkozatot a vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál bejelentett telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára küldi meg.

 

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

Azoknak az iparűzési adókönnyítésre jogosult vállalkozóknak, akik 2021. évben már nyilatkoztak, 2022. évben újabb nyilatkozatot tenniük nem kell! Az egyszerűsített adómegállapítást választó KATA alanyokat sem terheli nyilatkozattételi kötelezettség.

A Htv. szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés szerinti állami támogatásnak minősül. A támogatás részletszabályait a Htv. 51/N. §-a és 51/O. §-a tartalmazza.

 

Önkormányzati Adóhatóság