Hírek

Elérhetőségek

Szavazókörök felülvizsgálata

 

 Helyi  Választási  Iroda  Vezetője                         

 8105  Pétfürdő, Berhidai  út  6/C.       

Telefon.: +36 (88) 787-919   +36 (88) 588-910

E-mail: jegyzo@petfurdo.hu

 

Száma: PTF/5593-8/2023.                                                             Tárgy: Pétfürdő Nagyközség

Ügyintéző: Terbéné Szabolcsi Györgyi                                                     szavazóköri körzethatárainak felülvizsgálata

                                                                                                        Melléklet: 1 db körzetleíró lista                   

                                                                                        

Mint a Helyi Választási Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva Pétfürdő Nagyközség vonatkozásában a települési szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, címét, valamint az egyes szavazókörökbe tartozó választópolgárok számát felülvizsgáltam és meghoztam az alábbi

2/2023.(X. 31.) HVI vezetői határozat- ot:

Megállapítom, hogy a jelenlegi 1. számú szavazókör (8105 Pétfürdő, Hősök tere 1. Általános Iskola) választójogosultjainak száma: 577 fő, így a szavazókör létszámhatárok közé nem illeszkedő szavazókör, mivel a szavazókörre jutó választópolgárok száma nem éri el a Ve. 77.§ (1) bekezdésében meghatározott legalább 600 főt.

A felülvizsgálat eredményeként Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területén a jelenlegi 2. számú szavazókört (8105 Pétfürdő, Iskola utca 5. Gyermekorvosi rendelő) megszüntetem, területét felosztom az 1., 3., 4., 5. számú szavazókörök területébe, melyekben a választójogosultak száma a területek beolvasztásával sem haladja meg a Ve. 77.§ (1) bekezdésében foglalt legfeljebb ezerötszáz fős létszámhatárt.

A jelenlegi öt szavazókör helyett jelen határozatom közzétételével egyidejűleg négy szavazókört alakítok ki.

Az új szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címeit, az egyes szavazókörökben a választásra jogosultak létszámát a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítom meg.

Akadálymentes szavazókörként az 1. számú szavazókört (8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.) jelölöm ki.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok, valamint az átjelentkezett választópolgárok részére a 2. számú szavazókört (8105 Pétfürdő, Berhidai út 54.) jelölöm ki szavazásra.

Határozatomat 15 napra a helyben szokásos módon – a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel, valamint a település hivatalos honlapján (https://petfurdo.asp.lgov.hu) történő megjelenítéssel - közzéteszem.

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt, 2023. október 31. - 2023. november 14., illetékmentes fellebbezés nyújtható be a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.)

A jogorvoslati határidő elmulasztása jogvesztő, a határidőket naptári napokban kell számítani és a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

A fellebbezést a Helyi Választási Iroda vezetője terjeszti fel a Területi Választási Iroda vezetőjéhez (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja.

A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.  

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése előírja, hogy a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot.

A Ve. 78. § (1) bekezdése értelmében a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerint kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is.

A Ve. 166. §-a értelmében minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Pétfürdő település szavazóköreinek felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a település jelenlegi 1. számú szavazókörében a választójogosultak száma 577 fő, amely nem éri el a Ve. szerinti fent hivatkozott legalább 600 fős létszámot, valamint egy szavazókör megszüntetésével, területének felosztásával a megmaradó szavazókörök területébe, a választójogosultak száma a területek beolvasztásával sem haladja meg a Ve. 77.§ (1) bekezdésében foglalt legfeljebb ezerötszáz fős létszámhatárt.

A szavazókörök felülvizsgálata során figyelembe vettem a település földrajzi szerkezetét, a szavazókörök könnyű megközelítését, ismertségét, valamint a település lakónépességének, így a választásra jogosultak számának folyamatos csökkenését. Döntésem során figyelemmel voltam a Ve. vonatkozó szakaszaira és a rendelkező részben foglaltak szerinti döntést hoztam.

A Ve. 80. §- a értelmében a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § szerint kijelölt szavazókört is.

Döntésem a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a Ve. 74. §-án alapul, figyelemmel a Ve. 165. – 167. §-aiban foglaltakra.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 10. § (1) – (3) bekezdése, valamint 234.§-a alapján adtam meg. A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII. pontjának 8. alpontja biztosítja.

 

Pétfürdő, 2023. október 31.

                                                                     

                                                                                                                      Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                                             HVI vezető

Közzétételi záradék:

A határozat közzététele 2023. október 31. napján megtörtént.

Pétfürdő, 2023. október 31.

 

                                                                                                                      Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                                              HVI vezető

 

Csatolmány(ok):