Hírek

Elérhetőségek

Polgári védelemmel kapcsolatos tájékoztató

Polgári Védelem - Továbbra is küldik ki a leveleket, pánikra semmi ok, csak frissítik a névsort

 

Tisztelt Lakosság!

Mintegy 80 pétfürdői polgár kapott levelet, amelyben adatszolgáltatást kérnek tőlük. Közülük választják ki azt a 50 főt, akik a helyi polgári védelmi szervezet tagjai lesznek.

Összeállítottunk egy kicsit kötetlenebb hangvételű tájékoztatót ennek kapcsán, de figyelemfelhívásnak is szántuk, mivel ezidáig kevesen tettek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatás teljesítése kötelező!

Kérem a 2023. november 15-ei határidő betartását.

 

                                                                                              Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                           jegyző

Miért pont most jöttek ki a levelek?

Hosszú évtizedekre visszanyúló hagyománya van hazánkban a polgári védelemnek. A polgári védelmi szervezet tagjainak névsorát meghatározott időközönként frissíteni kell, pontosan erre kerül sor ezekben a hetekben.

Mi a polgári védelem?

A polgári védelem olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Miért a polgármestertől kaptak levelet?

A polgári védelmi feladatok rendeletben meghatározott irányítása és végrehajtása során - jelen esetben a beosztás tekintetében - a lakóhely szerint illetékes település polgármestere jár el államigazgatási jogkörben.

Mi a polgári védelmi kötelezettség?

A polgári védelmi kötelezettség az alaptörvényből fakadó személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében, amely magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot.

Hazánk valamennyi települését a lefolytatott kockázatbecslési eljárás eredményeként, az események bekövetkezésének gyakorisága, valamint a veszélyeztető hatások következményei alapján  három katasztrófavédelmi osztályba sorolták, melyek az alábbiak:

I.: fokozottan veszélyeztetett
II.: közepesen veszélyeztetett
III.: mérsékelten veszélyeztetett

Pétfürdő az I. kategóriába tartozik, ez határozza meg a szükséges létszámot.

Milyen szempontok alapján választják be az embereket polgári védelmi szervezetbe kötelezettként?

Magyarországon 18 éves kortól az öregségi nyugdíjkorhatárig minden olyan állampolgár polgári védelmi szolgálatra kötelezhető, akire nem érvényes a törvényben meghatározott mentességek valamelyike. Mivel a katasztrófák elleni védekezés összetett feladat, a közvetlenül beavatkozó állományon kívül elengedhetetlen számos különböző foglalkozású állampolgár eredeti munkaköri feladatainak ugyanabban az időben történő zavartalan ellátásának biztosítása, rendőrtől a postáson, a lelkészen át egészen az igazságszolgáltatásban dolgozókig. Kulcskérdés a kritikus időszakban a tényleges katasztrófa közvetlen bekövetkezése előtti vagy alatti időszakban a piacgazdaságra alapuló társadalmi rend fenntartása és a nemzetgazdaság folyamatos működése. Bár elméletileg a polgári védelmi kötelezettség alatt állók több tízszer annyian vannak, mint az egy adott időpontban felkészítendő és felszerelendő személyek, az egyéni élethelyzetekből fakadóan – amit a törvényi rendelkezésben nem lehet teljes mértékben kifejteni – nem teljesít majd mindenki tényleges polgári védelmi szolgálatot.
Még akkor sem teljesen biztos, hogy egy állampolgár a kijelölése során bármikor tényleges beavatkozáson vesz részt, ha öt éven át tagja települése polgári védelmi szervezetének. A települési polgári védelmi szervezet egységeit – műszaki, infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, lakosságvédelmi – a település veszélyeztetettségének megfelelően alakítják ki. Ezek tagjait szaktudás, életkor, egészségügyi állapot és munkahely alapján jelölik ki.
Mindazokat, akik egyéni helyzetükből, munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettségeik miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy áldozatok mellett tudnák teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot, ahogyan eddig sem, ezután sem osztják be. Amennyiben a beosztás esetén bárki úgy gondolja, hogy nem megfelelően vették figyelembe a szolgálat teljesítésével szemben felhozott érveit, akkor a polgármester elsőfokú beosztó határozata ellen fellebbezést nyújthat be a megyei, illetve fővárosi kormányhivatalhoz. A polgári védelmi szolgálat jelenleg az állampolgárok 1 százalékát érinti.

 

Akkor ez a levél most mit is jelent?

Azt, hogy a települési Pv szervezet egységeihez a fentebb ismertetettek szerint az adatszolgáltatás alapján a legmegfelelőbb személyeket oszthassa be a polgármester.

 

Mi történik, ha nem teljesítem az adatszolgáltatást?

A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYSZEGÉS MEGÁLLAPÍTÁSA: Vbö. 70. §

A 70. §  (1) bekezdése értelmében a polgármester kezdeményezése alapján a vármegyei kormányhivatal – ha törvény súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem rendeli – közigazgatási hatósági eljárást folytat le azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalannyal szemben, aki  

a) az e törvényben meghatározott polgári védelmi, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti,

b) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

c) az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben e törvény alapján bevezetett szabályokat megszegi.

A vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban, kormányrendeletben meghatározottak szerint védelmi és biztonsági bírságot szabhat ki.

 

Mi a teendő akkor, ha polgári védelmi kötelezettség teljesítésére beosztó határozatot kapok? Menni kell?

Ha hívnak, igen.

De most kell menni? Most hívnak?

Nem. Erről külön határozatot hoz majd a polgármester.

Mi van, ha nem megyek?

POLGÁRI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE BTK. 429. §

429. § (1) Aki a polgári védelmi szolgálatát nem látja el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos veszélyt idéz elő.

(3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

433. § (1) E fejezet rendelkezéseit megelőző védelmi helyzetben bevezetett hadkötelezettség elrendelését követően és rendkívüli állapotban kell alkalmazni.

(2) A polgári védelmi kötelezettség megszegése az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül szükségállapotban és veszélyhelyzetben, a szolgáltatási kötelezettség megszegése veszélyhelyzetben is elkövethető.

 

Forrás: Társaság a Szabadságjogokért, Katasztrófavédelem, Hivatkozott jogszabályok