Hírek

Elérhetőségek

Pályázati kiírás óvodavezetői munkakör betöltésére

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

"Panelkuckó" Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszonyidőtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.01-től 2027.07.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmaivezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet 16. § (5a) bekezdés f) pontja alapján megállapított vezetői pótlék, a 16. § (11) bekezdés szerinti szakmai ágazati pótlék, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetés tervezete szerint a felsőfokú végzettségűóvodapedagógus részére a garantált bérminimum 20%-ának megfelelő mértékű (52.000,- Ft) fenntartó által garantált illetménykiegészítés, valamint bruttó 305.000,- Ft éves cafetéria az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, pedagógus szakképzettség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (közalkalmazotti jogviszony esetén)

magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. alcímében foglaltak szerinti igazolás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz

végzettség és szakképzettség igazolása

szakmai gyakorlat igazolása

vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázóanyagát

nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás

a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1/A. alcímében foglaltak szerinti igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakörl egkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Éva nyújt, a +36309948390-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8105 Pétfürdő, Berhidaiút6/C.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PTF/746/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

Személyesen: Szabóné Czifra Melinda, Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2022. május 26-i ülésén. Az érvényes pályázót a Képviselő-testület Humán Bizottsága a 2022. május 2-i ülésén, a Képviselő-testület a 2022. május 26-i ülésén személyesen is meghallgatja. A pályázat kiírója fenntartja a jogát annak, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. február 18.

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldala - 2022. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szükség esetén önkormányzati érdekből lakást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.panelovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.