Hírek

Elérhetőségek

Közlemény polgármester valamint egyéni listás jelöltállításához szükséges ajánlások számának megállapításáról

Helyi  Választási Iroda  Vezetője                          

8105  Pétfürdő, Berhidai  út 6/C.       

Telefon.: +36 (88) 787-919   +36 (88) 588-910

E-mail: jegyzo@petfurdo.hu 

 

Száma: PTF/291-12 /2024.    Tárgy: Pétfürdő településen a polgármester, valamint egyéni 

listás jelöltállításához szükséges ajánlások számának

megállapítása 

 

 

Pétfürdő Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njtv.) 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi

 

1/2024. számú k ö z l e m é n y t

 

adom ki:

Megállapítom, hogy Pétfürdő településen az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

 

  1. a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 111 db,

  2. egyéni listás jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 37 db.

 

Egyúttal közzéteszem, hogy a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásának kitűzése tárgyában meghozott 8/2024. NVB határozat 7. melléklete I. pontja értelmében Pétfürdő településen Roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma: 5 db.

A közleményt a meghozatala napján a helyben szokásos módon – a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel, valamint a település https://petfurdo.asp.lgov.hu honlapján történő megjelenítéssel - közzéteszem.

 

Tájékoztatom a jelölteket, hogy a Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet, valamint a Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell Pétfürdő Helyi Választási Bizottsághoz (cím: Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) bejelenteni. 

 

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: Pétfürdő, Berhidai út 6/C, e-mail: jegyzo@petfurdo.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő. 

 

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

A kifogást írásban lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell: a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét, vagy postai értesítési címét. A kifogás tárgyi illetékmentes.

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én. 

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A Nemzeti Választási Iroda által vezetett központi névjegyzék – informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint Pétfürdő település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 3700 fő volt, melynek 3 %-a felfelé kerekítve 111, míg 1 %-a felfelé kerekítve 37 ajánlás.

 

A Njtv. 56. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutóbbi népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 25 főt eléri. Pétfürdő településen a 2022. évi népszámlálási adatok szerint a roma nemzetiséghez tartozónak valló személyek száma 29 fő.

A Ve. 309. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hatvankilencedik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A Ve. 331. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 316.§ értelmében a jelölt, lista állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban, egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. NVB határozatával a nemzetiségi önkormányzati választást kitűzte. A határozat 7. mellékletének I. pontja értelmében Pétfürdő településen Roma települési nemzetiségi önkormányzati választást kell tartani és 5 főben határozta meg a jelöltséghez szükséges ajánlások számát. 

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés értelmében a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

A Ve. 318. § (1) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.  

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III.11.) IM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a HVI a polgármester-választás, a települési önkormányzati képviselő-választás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás tekintetében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek állításához szükséges ajánlások számát.

 

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján - a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a település https://petfurdo.asp.lgov.hu oldalán történő megjelenés útján - gondoskodtam. 

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212., és 345. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul. 

 

 

Pétfürdő, 2024. április 04.                   

                                                                       

Szabóné Czifra Melinda

           HVI vezető