Hírek

Elérhetőségek

Helyi Választási Iroda határozata mandátumszám megállapításáról

 

Helyi  Választási  Iroda  Vezetője                                                              Közzétéve: 2023. október 24.                                   

8105  Pétfürdő, Berhidai  út  6/C.       

Telefon.: +36 (88) 787-919   +36 (88) 588-910

E-mail: jegyzo@petfurdo.hu

                           

Száma: PTF/5593-6/2023.                                                                      Tárgy: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Ügyintéző: Terbéné Szabolcsi Györgyi                                                               Képviselő-testülete megválasztható

                                                                                                                              létszámának megállapítása

                                                                                    

Mint a Helyi Választási Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a képviselő-testület megválasztandó tagjai létszámának meghatározása tárgyában, meghoztam az alábbi

1/2023.(X. 24.) HVI vezetői határozat- ot:

Pétfürdő településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az egyéni listás választási rendszerben Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak a számát a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszáma alapján 6 főben állapítom meg.

Határozatomat a meghozatala napján a helyben szokásos módon – a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel, valamint a település https://petfurdo.asp.lgov.hu honlapján történő megjelenítéssel - közzéteszem.

Határozatom ellen kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a közzététel napjától számított harmadik napon, azaz 2023.október 27-én 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.)

A kifogást írásban lehet benyújtani.  Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogásnak tartalmaznia kell: a jogszabálysértés  megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét, vagy postai értesítési címét.

A Helyi Választási Bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt.

A jogorvoslati határidő elmulasztása jogvesztő.

 

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve.306.§ (1) bekezdése értelmében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15-ig átadja a települések lakosságszámának szeptember 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi választási iroda vezetőjével.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Pétfürdő település lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 4 494 fő.

Az Övjt 4. § c) pontja szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5 000 lakosig 6 fő.

Fentiekre figyelemmel Pétfürdő településen az önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát határozatom rendelkező részében 6 főben állapítom meg.

Határozatomat az Övjt 3.§-ában, a 4.§ c) pontjában valamint a Ve. 306.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetősége a Ve. 208.§-án, a 209.§ (1) bekezdésén, a 210. § (1) bekezdésén, a 212.§ -án és 214.§ (1) bekezdésén alapul.

 

Pétfürdő, 2023. október 24.

                                                                     

                                                                                                                            Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                                                      HVI vezető

 

Csatolmány(ok):