Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető beosztás ellátására

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet

a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

intézményvezető  

beosztás ellátására.

A vezetői megbízás időtartama: 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31-ig (a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól).

A jogviszony időtartama: határozott időtartamú Munkatörvénykönyv szerinti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az integrált intézmény törvényes és szakszerű működéséért, az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátásáért. Tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó közművelődési és könyvtári szolgáltatási tevékenységet, szervezi a települési kulturális programokat. A fenntartó által meghatározott költségvetésből biztosítja az integrált intézmény működési, személyi és tárgyi feltételeit. Ellátja az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének tervezési, pénzügyi, gazdálkodási, adatszolgáltatási feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pétfürdő Nagyközség 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.09.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Kérjük pályázatában jelölje meg bérigényét!

 

Pályázati feltételek:

 1. az EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése, illetve (2) bekezdése értelmében a rendelet 1. melléklet 5. vagy 9. pontjában meghatározottak,
 2. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, (az EMMI r. 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja). Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két évben belül köteles a képzést elvégezni, és azt igazoló okiratot bemutatni. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
 3. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 4. büntetlen előélet,
 5. cselekvőképesség,
 6. magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolti vagy letelepedett jogállás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 1. közművelődési intézményben szerzett – legalább 10 év feletti vezetői tapasztalat,
 2. közművelődési intézményben szerzett – legalább 10 év feletti szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

 1. az előírt vezetői tapasztalat valamint szakmai gyakorlat meglétét is igazoló részletes szakmai önéletrajz,
 2. végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 3. az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 5. az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 7. nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 8. nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának internetes oldalán történő közzétételt követő 45. nap, 2023. május 15. A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban papír alapon 1 példányban kell benyújtani:

 1. postai úton, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) történő megküldésével,
 2. vagy személyesen: Pétfürdői Polgármesteri Hivatala Titkárságán (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 6. iroda) A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői állására"

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az intézményvezetői megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján, valamint a pályázók meghallgatása után – Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Horváth Éva polgármestertől (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. Tel: +36 30 994 8390)

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 1. www.petfurdo.hu települési honlapon - 2023. március 31.
 2. www.kozmuvallas.hu internetes oldalon – 2023. március 31.
 3. Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal hivatalos Facebook oldalán – 2023. március 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petfurdo.hu honlapon szerezhet.