Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratás

111/2023.(II.23.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

 

K Ö Z L E M É N Y

 

a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó

óvodai beíratások idejéről és módjáról

 

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korúak beíratása a következő időpontokban lesz:

 

Beiratkozás időpontja:    2023. április 24.  (hétfő)     8.00 órától  16.00 óráig,

                                           2023. április 25.  (kedd)     8.00 órától  16.00 óráig.

 

 

Az intézmény neve és helye:         Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda

                                                       8105  Pétfürdő, Liszt Ferenc utca 17.

 

Az óvoda felvételi körzete: Pétfürdő nagyközség teljes közigazgatási területe

Az óvodai nevelési év tartama: 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

                         

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője írásban – a felvételi kérelem elutasítása esetén az indokolást és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó határozat megküldésével – értesíti a szülőt legkésőbb 2023. május 25-ig.

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz, azaz Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

 

A Panelkuckó Napköziotthonos Óvoda alapító okirata értelmében jogosult az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére.

 

Az óvoda a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekeket köteles felvenni. A másik óvoda körzetéből jelentkező gyermekeket a beíratás során az óvoda várakozó listára veszi fel.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala (Pétfürdő esetében: Várpalotai Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. A járási hivatal figyelemmel kíséri a szülő kötelességének teljesítését, hogy biztosítsa a gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Ezért jelentkeznie kell annak a szülőnek is, akinek a gyermeke 2023. augusztus 31. napjáig a negyedik életévét betölti és eddig nem járt óvodába, illetve az óvodába járási kötelezettségét a negyedik életév betöltéséig családi napköziben teljesítette.

 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a  hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A "hivatal" szó ezen esetben az Oktatási Hivatalt jelenti. Az óvodaköteles gyermekek óvodakötelezettségének külföldi teljesítését a szülőnek az Oktatási Hivatal számára az alábbi linken elérhető dokumentum benyújtásával kell bejelenteni: 

https://ohtan.oh.gov.hu/Kerelem  Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésével kapcsolatos információk az alábbi oldalon találhatók meg:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája,

- a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártyája,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény, 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat (jogosultság fennállása esetén).

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint.

 

 

                                                                                                               „Képviselő-testület”